Všeobecné obchodní podmínky

1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky se řídí ustanovením občanského a obchodního zákoníku a upravují smluvní vztah mezi zákazníkem a firmou Art2be s. r. o se sídlem Bulharská 996/20, 101 00 Praha 10,
IČ: 08013195, DIČ: CZ08013195.

Podmínky jsou pro obě strany závazné.
Firma Art2be s.r.o. si vyhrazuje právo na změny. 

1.1 Platnost obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2021 a účinné od okamžiku uhrazení zálohy zákazníkem za rezervované služby na příslušný bankovní účet společnosti Art2be s.r.o.

1.2 Ochrana osobních údajů

V naší společnosti jsou osobní údaje zpracovávány a ukládány v souladu s GDPR viz Ochrana osobních údajů. Každý klient, který naší firmě poskytl osobní údaje, má právo na výmaz po době, která je nezbytně nutná k uchování osobních údajů klienta. Tuto žádost může reflektovat na emailové adrese: info@tvrzdivice.cz.  

2 WORKSHOPY NA TVRZI DIVICE

2.1 Smluvní strany

Obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi organizátorem workshopu, tj. firmou Art2be s. r. o
a účastníkem workshopu.

2.2 Přihlášení, termíny, rezervace

Smluvní vztah mezi organizátorem a účastníkem workshopu vzniká zakoupením účasti nebo rezervací místa na vybraném termínu workshopu. Všechny dostupné termíny připravovaných workshopů jsou k dispozici na webových stránkách www.tvrzdivice.cz v sekci Workshopy. Zde si lze zakoupit účast na vybraném termínu přes online rezervační systém. Pro koupi dárkového poukazu je třeba kontaktovat organizátora na emailu: info@tvrzdivice.cz.


2.3 Místo konání

Workshopy probíhají za každého počasí v areálu Tvrze Divice na adrese Divice 1, 439 15 Divice.

2.4 Storno podmínky

Účastník je oprávněn odstoupit od smlouvy s organizátorem kdykoli před konáním akce. Zrušení účasti vyžaduje písemnou formu (postačí email doručený na elektronickou adresu organizátora). Rozhodující pro určení doby zrušení účasti je datum a čas doručení písemného oznámení. Storno poplatky se účtují následovně:

  • 30 a více dní před datem konání - vrátíme celou uhrazenou částu
  • 29 a méně dní před datem konání - storno 100 % z celkové ceny

Platbu je možné převést na jinou akci nebo na náhradníka. Toto je nutné předem odsouhlasit s organizátorem, dotazy zasílejte na email: info@tvrzdivice.cz.  

2.5 Organizační změny

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu a časového harmonogramu akce. Všechny případné změny budou účastníkům workshopu oznámeny předem emailem, telefonicky nebo sms zprávou. Organizátor si vyhrazuje právo zrušit workshop v případě nedosažení minimálního počtu účastníků
a nabídnout přihlášeným účastníkům možnost absolvovat objednaný workshop v náhradním termínu.  

2.6 Odpovědnost účastníků

Účast na workshopu je dobrovolná. Účastník nese po celou dobu trvání programu za sebe a za vše, co dělá, plnou odpovědnost a zavazuje se uhradit veškeré škody, které způsobí na movitém či nemovitém majetku v prostorách konání workshopu.    

3 PRONÁJEM PROSTOR AREÁLU TVRZE DIVICE

3.1 Smluvní strany

Obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi pronajímatelem prostor, tj. firmou Art2be s. r. o. a klientem, tj. nájemcem prostor.

3.2 Předmět pronájmu

Nájemce si může pronajmout areál Tvrze Divice a její tři nádvoří, Panskou zahradu, Barokní maštal či Boutique Apartmá, a to jednotlivě nebo kombinací prostor na základě potvrzené objednávky ze strany pronajímatele.

3.3 Cena pronájmu

Cena pronájmu prostor je vždy individuální a závisí na rozsahu projektu klienta, počtu přítomných osob a rozsahu požadavků. Cena bude klientovi předložena na základě poptávky zaslané na email info@tvrzdivice.cz. Pevné ceny pronájmu Boutique Apartmá jsou uvedeny v českých korunách v prezentaci Tvrze Divice na webových stránkách www.tvrzdivice.cz v sekci Ubytování. Cena se může měnit v návaznosti na sezónnosti či cenové akci vyhlášené pronajímatelem, pro zákazníka je vždy závazná ta cena, která je uvedena v potvrzení rezervace.

3.4 Platební podmínky

Po provedení rezervace termínu klientem je nutné pro její potvrzení uhradit zálohu na pronájem prostor ve výši 100 % z celkové ceny pronájmu. Záloha se hradí převodem na bankovní účet pronajímatele, tj. 1312847002/5500 na základě vystavené faktury.  

3.5 Storno podmínky

Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy s pronajímatelem kdykoli před příjezdem. Zrušení pronájmu vyžaduje písemnou formu (postačí e-mail doručený na elektronickou adresu ubytovatele). Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je datum a čas doručení písemného oznámení. Storno poplatky se účtují z celkové ceny pobytu následovně:

  • 30 a více dní předem - 50 % z celkové ceny pobytu
  • 29 a méně dní předem - 100 % z celkové ceny pobytu

3.6 Zrušení pronájmu ze strany pronajímatele

Pronajímatel je oprávněn pronájem zrušit, je-li uskutečnění pronájmu ztíženo nebo ohroženo, utrpí-li následkem nepředvídatelných mimořádných okolností, které nebylo možné při uzavírání smlouvy, respektive vytvoření rezervace, předvídat. Zrušení pronájmu vlivem těchto mimořádných okolností je pronajímatel povinen oznámit zákazníkovi bez zbytečné prodlevy. Pronajímatel je povinen v tomto případě zákazníkovi vrátit zálohu za pronájem neprodleně bez zbytečného odkladu v plné výši zpět. Zároveň nemá zákazník nárok na žádné další náhrady.

3.7 Provozní informace a podmínky

Vstup do areálu a využívání areálu včetně veškerého jeho movitého i nemovitého vybavení se uskutečňuje výhradně na vlastní nebezpečí. Vstup se zvířaty je možný pouze do venkovních prostor a vždy po předchozí domluvě s pověřeným pracovníkem.
V areálu Tvrze Divice je zakázáno kouřit, rozdělávat oheň či zapalovat svíčky, manipulovat s inventářem nebo vstupovat do míst, která nejsou předmětem pronájmu, pokud není předem domluveno jinak s pověřeným pracovníkem.
Při nedodržování výše zmíněných podmínek či pokynů pověřeného pracovníka si pronajímatel vyhrazuje právo pronájem kdykoli ukončit bez náhrady ceny.
Klient, který si prostory pronajal, je povinen seznámit všechny účastníky s podmínkami pronájmu a dohlížet na jejich dodržování. 

3.8 Odpovědnost nájemce

Prostory je nutné vrátit ve stejném stavu, v jakém byly převzaty – uklizené a neponičené. Klient nese plnou hmotnou odpovědnost. Pokud při předávání zjistí pověřený pracovník nějaké závady, či poškození, klient je povinen uhradit veškeré náklady spojené s opravou či náhradou zničených předmětů.

3.9 Reklamace

Zákazník je povinen své námitky spojené s kvalitou poskytovaných služeb neprodleně oznámit. V případě reklamace je zákazník povinen uplatnit své požadavky na závady bez zbytečného odkladu, a to v průběhu pronájmu tak, aby bylo možno vzniklé závady ještě na místě odstranit. Pokud nebude reklamace podána okamžitě, zmenšuje se nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu. Totéž platí i v případě, pokud pronajímatel shledá, že reklamace uplatňovaná zákazníkem je neoprávněná. Za odložené osobní věci, cennosti
a technické vybavení neručíme.

4 OSTATNÍ AKCE V AREÁLU TVRZE DIVICE

Divadelní představení, koncerty a jiné specifiké akce, které se konají na Tvrzi Divice, se řídí dle obchodních podmínek divadla Studio DVA. Kompletní znění obchodních podmínek naleznete zde.