DIVICE Prvni vikend-217.jpg

Návštěvní řád
Tvrze Divice

1. Zakoupením vstupenky divák souhlasil s návštěvním řádem a obchodními podmínkami Tvrze Divice. Reklamace je možné uplatnit pouze před vstupem do areálu tvrze.

2. Vstup a pobyt v areálu tvrze je podmíněn dodržováním zákonů, vyhlášek a dalších podzákonných norem a interních předpisů.

3. Každá osoba vstupující do areálu tvrze je povinna se chovat tak, aby nedocházelo k poškozování památky či jejího vybavení, a dále je povinna zachovávat čistotu a pořádek.

4. Do areálu tvrze vstupuje každý na vlastní nebezpečí.

5. Provozovatel Tvrze Divice si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, která je pod vlivem alkoholu, omamných a jiných psychotropních látek. Dále osobu, která nevyhoví předpisům, tj. návštěvnímu řádu a jiným právním předpisům, dále pokynům pořadatele nebo jejíž chování shledá nepřístojným.

6. Návštěvníci areálu se smí pohybovat pouze v prostorách jim určených a není jim dovoleno vstupovat do prostorů vyhrazených technikům, hercům a dalšího personálu.

7. Každá osoba bez rozdílu věku vstupující na akce do objektu Tvrz Divice je povinna se prokázat platnou vstupenkou. S ohledem na nutnost zajištění bezpečného prostředí a bezpečnosti pro děti není vzhledem k charakteru akce a objektu do Tvrze Divice povolen vstup dětem mladším 4 let. Starší děti do 15 let se smí po Tvrzi Divice pohybovat pouze v doprovodu dospělé osoby. Zároveň upozorňujeme, že naše akce nejsou vhodné pro děti ve věku do 6 let, je třeba vždy přihlédnout k charakteru a obsahu jednotlivých akcí, kdy většina je určena/doporučena pro dospělého diváka. U dětských/rodinných představení žádáme návštěvníky o respektování doporučené věkové hranice vhodné pro dětského návštěvníka, která je uvedena u jednotlivých titulů. Za nezletilé nebo nesvéprávné osoby ve všech prostorách Tvrze Divice odpovídá rodič, zákonný zástupce, dospělý doprovod nebo pedagogický dozor.  

8. Každá osoba, která svým chováním navodí podezření z páchání některého z trestných činů uvedeného v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „tr. zák.“) nebo přestupku, bude z divadla vyvedena a předána Policii ČR, tzn., ten, kdo:

 • úmyslně nebo z nedbalosti způsobí nebo zvýší obecné nebezpečí nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění (§ 180 tr. zák., např. požár, povodeň, tedy hrozí-li návštěvníkům bezprostřední nebezpečí velkého rozsahu),
 • nabízí návštěvníkům omamnou nebo psychotropní látku (§ 187 tr. zák.),
 • svádí návštěvníky ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu (§ 188 a) tr. zák.),
 • šíří úmyslně nebo z nedbalosti způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé lidské choroby (§ 190 tr. zák.),
 • užije násilí proti skupině návštěvníků nebo jednotlivci nebo jim vyhrožuje ublížením na zdraví (§ 196 tr. zák.),
 • veřejně hanobí některý národ, jazyk, etnickou skupinu nebo rasu, politické přesvědčení, vyznání apod. (§ 198 tr. zák.),
 • veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě (§ 198a),
 • veřejně šíří poplašnou zprávu (§ 199 tr. zák., např. bezdůvodně oznámí uložení výbušniny, bezdůvodně volá o pomoc),
 • dopustí se hrubé neslušnosti nebo výtržnosti tím, že např. ruší průběh představení, napadne některého návštěvníka nebo skupinu návštěvníků (§ 202 tr. zák.),
 • způsobí jinému návštěvníkovi úmyslně nebo z nedbalosti těžkou újmu na zdraví (§ 224 tr. zák.),
 • užije násilí vůči jinému návštěvníkovi v úmyslu zmocnit se cizí věci (§ 234 tr. zák.),
 • zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou jakoukoli věc v divadle, a způsobí tak škodu na cizím majetku nikoli nepatrnou (§ 257 tr. zák.).

9. Na požádání pověřené osoby je návštěvník povinen prokázat se platnou vstupenkou, je-li jeho pobyt v prostorách objektu založen na zakoupení a řádném předložení vstupenky. Pokud se návštěvník neprokáže platnou vstupenkou, bude požádán o opuštění prostor areálu a v případě neuposlechnutí bude vyveden. Vstupenka do divadla platí výhradně pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání, řadu a místo na ní uvedené. Vstupenka je platná pouze nepozměněná, nepoškozená, kompletní, tzn. s kontrolním ústřižkem a opravňuje pouze k jednomu vstupu do areálu Tvrze Divice.

10. Každý, kdo zpozoruje v prostorách tvrze nebo na zařízeních zde umístěných závadu ohrožující bezpečnost osob nebo závadu hrozící poškozením majetku, má povinnost takovouto závadu ihned nahlásit pověřené osobě.

11. V případě zranění jakékoli osoby je každý, kdo tuto skutečnost zpozoruje, povinen uvědomit o tom pověřenou osobu nebo zaměstnance tvrze. Provozovatel nezodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem ostatních přítomných osob.

12. Vzhledem k charakteru kulturní památky zatím závažné stavebně technické důvody vylučují prostor Tvrze Divice přizpůsobit osobám s omezenou schopností pohybu (viz Vyhláška č. 398/2009 Sb.). Návštěva je momentálně možná jen za dodržení níže uvedených organizačních podmínek (slevy držitelům karet ZTP, ZTP/P neposkytujeme):

 • osoba s omezenou schopností pohybu je povinna mít s sebou doprovod, který bude fyzicky schopen podílet se na případné evakuaci osoby s omezenou schopností pohybu,
 • do areálu může být umožněn přístup pouze předem nahlášené osobě s omezenou schopností pohybu, a to za předpokladu, že se dostaví nejpozději 30 min před začátkem představení, kontaktujte pověřené zaměstnance,
 • příchod do areálu tvrze je třeba nahlásit personálu u hlavního vchodu,
 • využitelné sociálního zařízení v areálu tvrze je velmi omezené, vzhledem k tomu, že není vybudován bezbariérový přístup.

13. Do areálu tvrze není dovoleno vnášet jakýkoli alkohol, potraviny a nápoje (s výjimkou doložených zdravotních důvodů), lahve, natlakované předměty, nádoby všeho druhu (skleněné či PET lahve, plechovky, dózy apod.), nenošené oděvy, sklo či skleněné předměty, drogy, toxické a omamné látky, nadměrná zavazadla, zbraně (bodné, sečné, střelné apod.), jakékoliv druhy záznamových zařízení, a to datových, obrazových i zvukových (výjimky uděluje zpravidla pořadatel akce), výbušné látky (trhaviny, třaskaviny a výbušné hořlaviny), hořlaviny, dětské kočárky (včetně tzv. „golfových holí“), jízdní kola, koloběžky, dětská odrážedla (a jiné dopravní prostředky či sportovní pomůcky a náčiní) a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví nebo majetku, jak tvrze, tak pořadateli akce a návštěvníků. O nebezpečnosti jednotlivých předmětů má právo rozhodnout provozovatel nebo pořadatel akce.

14. Z důvodu zajištění bezpečnosti všech osob má provozovatel právo provést namátkovou osobní bezpečnostní kontrolu zavazadel diváků vstupujících do prostoru tvrze. Každá osoba vstupující do areálu tvrze s touto prohlídkou souhlasí. Odmítnutí prohlídky je důvodem k zamezení vstupu. Nadměrná zavazadla je návštěvník povinen uložit na místo určené pořadatelem.

15. V divadle je povolena konzumace jídla a nápojů zakoupených pouze v areálu tvrze, a to pouze na vyhrazených místech.

16. Při divadelních a hudebních představeních platí přísný zákaz vhazovat jakékoli předměty na jeviště a do hlediště.

17. Do areálu tvrze je návštěvníkům zakázáno vstupovat se zvířaty vyjma asistenčních psů pro tělesně postižené.

18. V prostorách tvrze a zahrad je zakázáno kouření (včetně elektronických cigaret), je možné využít pouze místa ke kouření určená. Kouří-li návštěvník mimo vyhrazená místa a po výzvě provozovatele by v tomto jednání pokračoval, bude vyzván, aby prostor opustil. V případě neuposlechnutí je provozovatel oprávněn požádat obecní policii, nebo Policii České republiky o zákrok směřující k dodržení zákazu.

19. Do areálu tvrze bude odepřen vstup osobám s jakýmkoli druhem záznamových zařízení, a to datových, obrazových a zvukových, nebude-li provozovatelem stanoveno jinak. Je zakázán přenos a napomáhání při přenosu, výroba obrázků a reprodukce představení jakýmkoli způsobem včetně internetu a mobilních telefonů. Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu představení. Jakékoli obrazové a zvukové záznamy pořízené v areálu tvrze nebo při představení, se nemohou bez svolení provozovatele použít pro komerční účely. Neoprávněné použití, přenos nebo reprodukce loga nebo chráněné ochranné známky je zakázáno. V areálu tvrze je zakázáno zapojovat se bez předchozího souhlasu provozovatele do jakýchkoliv marketingových a reklamních aktivit.

20. Každá osoba vstupující do areálu tvrze souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce představení pro komerční nebo propagační účely.

21. Povinností každé osoby vstupující do areálu tvrze je odevzdat předměty nalezené v areálu provozovateli nebo pověřené osobě.

22. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána podle příslušných platných právních předpisů České republiky.

23. Provozovatel a pořadatel akce nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za ztrátu věcí či jejich zcizení jinými osobami.

24. V případě evakuace objektu je každá osoba v té chvíli pobývající v objektu povinna dodržovat evakuační plán a řídit se pokyny pověřených osob řídících evakuaci.

25. Každá osoba je povinna absolutně dodržovat zákaz propagace politických stran a spolků.

26. V areálu tvrze je zakázáno prodávat alkoholické nápoje osobám mladším 18 let.