DIVICE ESHOP 167.jpg

Obchodní podmínky a reklamační řád
e-shopu Tvrze Divice

OBCHODNÍ PODMÍNKY

E-shop Tvrze Divice provozuje František Řiský, IČ: 67843832, se sídlem Bulharská 996/20, 101 00 Praha 10 – Vršovice (dále jen „prodávající“).

1. Základní pojmy

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v  e-shopu prodávajícího provozovaném na internetové adrese https://www.tvrzdivice.cz/e-shop/ (dále jen „e-shop“), přičemž blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Obchodní podmínky jsou v rámci e-shopu každému veřejně přístupné.

1.2 Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „NOZ“).

1.3 Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která s prodávajícím uzavřela kupní smlouvu na dálku o koupi zboží.

1.4 Dopravce je externí společnost, která se zabývá profesionální přepravou zásilek.

1.5 Seznam a ceník zboží a služeb je zveřejněn na e-shopu prodávajícího.

2. Kupní smlouva

2.1 Nabídkou k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky e-shopu. Dekorace zobrazené na fotografiíích na e-shopu nejsou součástí prodávaného zboží. Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy a že se s těmito obchodními podmínkami detailně seznámil. Na tyto obchodní podmínky byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.

2.2 Kupní smlouva vzniká odesláním elektronické objednávky. Kupující je povinen řádně vyplnit a odeslat objednávku prodávajícímu prostřednictvím e-shopu. Po odeslání objednávky je kupujícímu zasláno e-mailem potvrzení o přijetí objednávky. Doručením potvrzení o přijetí objednávky vzniká mezi kupujícím a prodávajícím smluvní závazkový vztah, dle kterého je prodávající povinen dodat v souladu s těmito obchodními podmínkami objednané zboží na místo dodání a kupující je povinen za dodání zboží zaplatit sjednanou cenu.

2.3 Kupující nese plnou zodpovědnost za správnost dat uvedených v objednávce a je povinen potvrzení o přijetí objednávky formálně zkontrolovat. V případě nesprávnosti nebo neúplnosti informací je povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího na tel. +420 776 661 294 a informaci opravit. Na pozdější reklamace z důvodu nesrovnalostí v zadané objednávce nebude brán zřetel.

3. Dodání zboží

3.1 Zboží je kupujícímu dodáno na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce, a to prostřednictvím přepravce, kterého kupující zvolil v rámci své objednávky (aktuální cena dopravy je uvedena při výběru konkrétního dopravce). Kupující má na výběr z těchto možností: Česká pošta, PPL, osobní odběr.

3.2 Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání. Zboží je kupujícímu doručeno nejpozději do 10 pracovních dnů od uhrazení kupní ceny. Zásilka vždy obsahuje objednané zboží a daňový doklad/fakturu.

3.3 Kupující odesláním objednávky uděluje prodávajícímu souhlas, aby prodávající poskytl vybranému přepravci údaj týkající se kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží.

4. Platební podmínky

Způsob úhrady kupní ceny je sjednán v objednávce, přičemž způsob úhrady byl zvolen kupujícím. Kupující má na výběr z následujících možností:

4.1 Kupující si může vybrat z následujících způsobů platby:

4.1.1 Platba bankovním převodem

Kupní cena je uhrazena kupujícím bankovním převodem na účet prodávajícího. Informace k zadání platby kupující obdrží v potvrzovacím e-mailu od prodávajícího. Zpracování objednávky je zahájeno až po obdržení platby.

4.1.2 Platba při osobním převzetí

Při osobním převzetí objednaného zboží v provozovně Ateliér na Tvrzi Divice (adresa: Divice 9, 439 15 Divice) má kupující možnost zaplatit v hotovosti či platební kartou. Termín vyzvednutí je nutné domluvit vždy předem na tel. +420 776 661 294.

4.2 Celková cena objednávky

Celková cena objednávky je složena z ceny zboží, z ceny přepravy a z ceny balení. Cena za zboží se řídí ceníkem prodávajícího platným ke dni objednávky.

5. Předání zboží a reklamace

Předání zboží, reklamace a nároky kupujícího z vadného plnění, jsou upraveny v reklamačním řádu prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

6. Stornování objednávky a odstoupení od kupní smlouvy

6.1 Kupující může objednávku stornovat písemnou formou v podobě e-mailu zaslaného na e-mail: info@tvrzdivice.cz.

6.2 Vzhledem k charakteru uzavření kupní smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má kupující právo odstoupit od této smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Náklady na vrácení zboží jdou na vrub kupujícího.

6.3 Dále má kupující právo odstoupit od smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

6.4 Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, kdy kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

7. Záruka a servis

Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

8. Závěrečná ujednání a ochrana osobních údajů 

8.1 Prodávající se zavazuje uchovat v tajnosti před nepovolanými osobami všechny informace týkající se zboží a určeného místa doručení objednaného zboží. 

8.2 Prodávající se zavazuje respektovat a chránit osobní údaje kupujícího i příjemce v souladu se zákonem č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány a bezpečně uchovávány v zabezpečeném informačním systému prodávajícího. Prodávající má právo si poskytnuté osobní údaje dostupnými prostředky ověřit z hlediska pravdivosti a možného záměru, který je v rozporu s českým právním řádem, nebo zda nebyl osobní údaj poskytnut osobou nebo subjektem, kterému informace o osobních údajích nenáleží.

8.3 Kupující bere na vědomí, že zpracování osobních údajů uvedených v objednávce prodávajícím a předání těchto osobních údajů dopravci za účelem doručení zásilky je nezbytné pro řádné splnění smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Osobní údaje jsou využity pouze k realizaci práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy, k plnění povinností prodávajícího daných právními předpisy a v přiměřeném rozsahu pro zasílání informačních e-mailů prodávajícího.

8.4 Kupující prohlašuje, že má souhlas příjemce s poskytnutím jeho osobních údajů prodávajícímu pro účely realizace objednávky zboží, které má být doručeno příjemci. Kupující odpovídá prodávajícímu za škodu způsobenou nepravdivostí tohoto prohlášení.

8.5 Kupující má právo požádat prodávajícího o sdělení, jakým způsobem je s jeho osobními údaji nakládáno a prodávající má povinnost na tuto žádost odpovědět.

8.6 Kupující má právo na informaci, zda a jaké osobní údaje o něm prodávající zpracovává, dále na provedení úpravy nebo vymazání svých osobních údajů poskytnutých prodávajícímu, pokud již není potřeba těchto údajů odůvodněna realizací práv a povinností z kupní smlouvy či potřeba těchto údajů nevyplývá z právních předpisů. Žádost o informace o zpracování a o provedení výmazu musí být zaslána e-mailem na adresu info@tvrzdivice.cz a prodávající se zavazuje nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti veškeré údaje o kupujícím vymazat či provést nezbytné úpravy k navrácení bezchybného stavu. Kupující má právo v dané souvislosti podat stížnost u dozorového úřadu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud prodávající své výše uvedené povinnosti nesplní.

8.7 Veškeré právní vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právním řádem. Ve věcech neupravených jinou smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami se uplatní příslušná ustanovení občanského zákoníku. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

8.8 Obchodní podmínky mají přednost před případně odlišným prohlášením osob vystupujících jménem prodávajícího, ledaže je toto odlišné prohlášení učiněno písemně a podepsáno osobou, která je ve smyslu příslušných právních předpisů oprávněna jednat za prodávajícího.

8.9 Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv jednostranně změnit. V případě změny obchodních podmínek nabývají tyto změny okamžitou platnost po jejich uveřejnění na internetových stránkách prodávajícího. Změny nemají vliv na již učiněné objednávky.

8.10 Podáním objednávky kupující vyjadřuje s těmito obchodními podmínkami souhlas.

9. Autorská práva

Fotografie umístěné na tomto e-shopu jsou chráněny autorským právem společnosti Art2be s.r.o, IČO: 08013195, DIČ: CZ08013195, sídlem Bulharská 996/20, 101 00 Praha 10 – Vršovice. Neoprávněným užitím fotografií umístěných na těchto webových stránkách se dopustíte protiprávního zásahu do autorského práva této společnosti. Zmíněná společnost v takovém případě podnikne veškeré právní kroky v souladu s příslušnými ustanoveními z. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, aby jakýmkoliv protiprávním zásahům do svých práv zabránila, byla jí nahrazena vzniklá škoda včetně ušlého zisku a poskytnuto přiměřené zadostiučinění v penězích. Neoprávněným zásahem do autorského práva se rovněž vystavíte riziku trestního stíhání pro spáchání trestného činu dle příslušných ustanovení z. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

E-shop Tvrze Divice provozuje František Řiský, IČ: 67843832, se sídlem Bulharská 996/20, 101 00 Praha 10 – Vršovice (dále jen „prodávající“).

1. Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která na základě objednávky kupuje zboží od prodávajícího, anebo i požaduje jeho odeslání příjemci na určené místo (dále jen „kupující“).

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména dle § 2161 odst. 1 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, prodávající odpovídá kupujícímu, že:

2.1 zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné prodávajícím,

2.2 zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

2.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

2.4 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Kupující nebo příjemce (tj. fyzická nebo právnická osoba, které prodávající zasílá zboží na určené místo podle objednávky kupujícího) přebírá zboží svým podpisem na dokladu o doručení či dodacím listu, a tímto zároveň stvrzuje, že zboží převzal v dobrém stavu, tj. bez vad. V případě, že je zboží poškozeno nebo má jiné vady, je kupující nebo příjemce oprávněn převzetí zboží odmítnout, nebo zboží převzít s výhradou jeho poškození či vady, kterou vyznačí na dokladu o doručení či dodacím listu u svého podpisu. Kupující je současně v takovém případě povinen oznámit toto poškození či jinou vadu zboží prodávajícímu na tel. +420 776 661 294 nebo na e-mail info@tvrzdivice.cz  a to bez zbytečného odkladu poté, kdy měl kupující nebo příjemce možnost si zboží prohlédnout. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

4. V případě prokazatelného poškození či jiné vady zboží má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží, bezplatné odstranění vady zboží, nebo na jeho výměnu, pokud to není vzhledem k povaze poškození či vady nepřiměřené.

5. Prodávající neodpovídá za poškození zboží, které způsobil kupující, nebo příjemce např. mechanickým poškozením vzniklým neopatrnou manipulací či zanedbáním alespoň základní péče o zboží.

6. Prodávající neodpovídá za chybné kontaktní údaje příjemce ani za to, že příjemce nebyl z jakéhokoliv důvodu v přepravní lhůtě zastižen na místě určeném v objednávce.

7. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím vyplývající z vadného plnění řeší obecné soudy. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách http://www.coi.cz.